Szukaj
Infolinia 728057246
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Poniższa wersja regulaminu obowiązuje od 5.12.2021 r.

 

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Usługodawcą, a jednocześnie sprzedawcą w sklepie internetowym w domenie akcesoriadotanca.pl jest:

GT z siedzibą w Poznaniu [ul. Szyperska 13c/2 61-754 Poznań] adres poczty elektronicznej email: kontakt@akcesoriadotanca.pl, numer telefonu kontaktowego 728057246 (opłata jak za połączenie standardowe wg. cennika właściwego operatora), NIP 7773187949.

2. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale jest konieczna do utworzenia konta i/lub zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

3. Definicje:

a) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b) Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego akcesoriadotanca.pl umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

c) Klient – strona umowy sprzedaży zawieranej ze sprzedawcą w tym: konsument, przedsiębiorca, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę ze sprzedawcą lub która korzysta lub zamierza korzystać z usługi elektronicznej.

d) Konsument – klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumentów na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

e) Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym akcesoriadotanca.pl.

f) Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy między klientem a sprzedawcą.

g) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez klienta, powierzy zamówiony produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez klienta w formularzu zamówienia. 

h) Produkt w przedsprzedaży - prezentowany w sklepie internetowym produkt oznaczony w sklepie internetowym “przedsprzedaż” [etykietka przy prezentacji produktu], możliwy do zarezerwowania zgodnie z regulaminem przedsprzedaży, który nie został jeszcze wytworzony, albo nie jest dostępny w sklepie internetowym, dostawa produktu przedsprzedażowego odbywa się w czasie wskazanym przy prezentacji produktu przedsprzedażowego.

i) Zamówienie – oświadczenie woli klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające produkt, co do którego klient składa ofertę zawarcia umowy oraz dane klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia [sposób zapłaty, sposób dostarczenia produktu, miejsce dostarczenia produktu oraz dane klienta].

j) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);

k) Regulamin – regulamin sklepu internetowego.

l) Sprzedawca – GT z siedzibą w Poznaniu ul. Szyperska 13c/2 61‑754 Poznań, NIP 7773187949.

m) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę na rzecz klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

n) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

o) Przedsprzedaż - prezentowanie przez sklep internetowy treści stanowiące zaproszenie do składania ofert przez klientów i odnoszące się do produktów będących w trakcie produkcji, lub których produkcja jest planowana umożliwiające złożenie zamówienie produktu przed jego premierą w cenie specjalnej zgodnie z odrębnym regulaminem przedsprzedaży.

p) Umowa – umowa dotycząca sprzedaży produktu zawierana w języku polskim, pomiędzy klientem, a sprzedawcą.

q) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające klientowi agregację wybranych produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru produktów, klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego produktów.

r) Promocja – ściśle określony w czasie rabat na wybrane produkty, będące w ofercie sprzedawcy i mogące być przedmiotem umowy pomiędzy klientem a sprzedawcą;

s) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód, przekazany klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż produktu.

t) Newsletter – usługa świadczona drogą elektronicznie, którą klient może zamówić/ zasubskrybować - poprzez stronę internetową - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e‑mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom na automatyczne otrzymywanie od sprzedawcy cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie Internetowym.

u) Konto – usługa elektroniczna, w ramach której sprzedawca umożliwia klientowi założenia konta oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, którego założenie wymaga wypełnienia przez klienta formularza. W ramach konta możliwe jest gromadzenie informacji o zamówieniach składanych za jego pośrednictwem, edycja danych klienta, udzielonych zgód marketingowych i wgląd do historii zamówień.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga, aby urządzenia końcowe i system komunikacji używany przez klienta spełniały następujące minimalne wymagania techniczne:

1) Posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet.

2) Posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.

3) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

4) Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.

5. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet - w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w formularzu zamówienia. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w formularzu zamówienia poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

6.Klient korzystający ze sklepu internetowego jest zobowiązany do:

1) korzystania z usług elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu,

2) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

3) korzystania z usług elektronicznych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania,

4) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w sklepie internetowym i Newsletterzee jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

7. Sprzedawca zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Jednakże sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych klienta przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń, klient jest obowiązany stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. aktualne oprogramowanie antywirusowe.

8. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia umowy.

9. Postanowienia regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta, będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

10. Wszystkie zdjęcia produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w sklepie internetowym, formularzu zamówienia, newsletterze są własnością sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w sklepie internetowym, formularzu zamówienia, newsletterze w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.

11. Zabrania się pobierania zdjęć ze strony sklepu internetowego, newsletterów oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi świadczone przez sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego polegają na:

a) prezentacji produktów,

b) umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży poprzez formularz zamówienia,

c) umożliwieniu korzystania z konta,

d) umożliwieniu otrzymywania Newsletter’a.

2. Korzystanie z konta możliwe jest po:

a) wypełnieniu przez klienta formularza z danymi do założenia konta,

b) kliknięciu pola „Rejestracja”,

c) potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

3. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie lub elektronicznie kontakt@akcesoriadotanca.pl. Usunięcie konta klienta nie oznacza cofnięcia zgód marketingowych [wysyłanych drogą email lub sms/mms/telefonicznie].

4. Klient korzystając z usługi konto powinien zastosować się do następujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa:

a) Hasło należy zapamiętać, nie należy go zapisywać. Hasło powinno składać się z co najmniej jednej wielkiej litery, co najmniej jednej małej litery oraz co najmniej jednej cyfry lub znaku specjalnego. Minimalna dopuszczalna długość hasła to 8 znaków.

b) Obowiązuje bezwzględny zakaz ujawniania haseł osobom trzecim.

c) W przypadku podejrzenia wejścia w posiadanie hasła przez osoby trzecie należy niezwłocznie podjąć próbę zmiany hasła i zgłosić fakt sprzedawcy.

d) W przypadku zapomnienia bądź utraty hasła należy niezwłocznie wykonać procedurę zmiany hasła na nowe. Zmiana hasła następuje jedynie na wniosek uprawnionego klienta - właściciela konta, po potwierdzeniu jego tożsamości.

e) Klient wprowadzając hasło powinien mieć pewność, że nie zostanie ono podejrzane przez osoby trzecie.

f) Kończąc lub przerywając pracę z kontem należy się bezwzględnie wylogować. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której klient oddala się od komputera, na którym pracował.

g) Komputery i inne urządzenia z których loguje się klient do konta  powinny być chronione za pomocą rozwiązań zapewniających ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakiem z zewnątrz.

5. Możliwość korzystania z newslettera następuje poprzez:

a) Podanie adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości elektroniczne – Newsletter.

b)  Kliknięcie w formularzu widocznym na stronie sklepu internetowego przycisku ZAPISZ.

6. Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta – z chwilą utworzenia konta klient zostaje zapisany na newsletter.

7. Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania elektronicznie na adres email kontakt@akcesoriadotanca.pl.

8. Formularz zamówienia umożliwia zawarcie umowy poprzez dodanie przez klienta produktu do koszyka, wypełnieniu danych w formularza zamówienia zgodnie z § 4 Regulaminu. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, wymiary stopy (jeśli produkt ma być przygotowany na wymiar), miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, jeżeli do zamówienia ma zostać dołączona faktura VAT.

9. Usługa formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i umożliwia zawarcie umowy sprzedaży bez konieczności zakładania konta. Ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem.

10. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z funkcjonowaniem sklepu internetowego, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń regulaminu, klient może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@akcesoriadotanca.pl lub pisemnie na adres: Akcesoria do tańca ul. Szyperska 13c/2 61-754 Poznań. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację (imię, nazwisko oraz adres do korespondencji) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11. Reklamacje, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane przez sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji sprzedawca zwróci się do klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej sprzedawcy oraz osób trzecich;

b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd lub nienaruszających prawa osób trzecich;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania sprzedawcy i sklepu Internetowego;

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie użytku osobistego.

2. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest podejmowanie przez klienta czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie sklepu internetowego lub utrudniać dostęp do sklepu internetowego sprzedawcy lub innym klientom, jak również podejmowanie przez klienta działań takich jak umieszczanie w sklepie internetowym lub rozsyłanie za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej

3. W przypadku naruszenia przez klienta przepisów prawa, postanowień regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez klienta w sposób utrudniający pracę sklepu internetowego lub uciążliwy dla innych klientów, sprzedawca ma prawo pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego lub ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności sklepu internetowego.

4. W sklepie Internetowym mogą być organizowane promocje na wybrane produkty. O zasadach dotyczących promocji decyduje sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie sklepu internetowego.

5. Ogłoszenia, reklamy sprzedawcy, cenniki i inne informacje o produktach, podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 4. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY

1. Klient może złożyć zamówienie, a następnie zawrzeć umowę poprzez:

a) złożenie zamówienia poprzez formularz zamówienia na stronie sklepu internetowego;

b) złożenie zamówienia poprzez usługę konto [częściowo uzupełnione dane klienta] wypełniając formularz zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji zamówienia.

2. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty i niedziele oraz święta, będą realizowane następnego dnia roboczego.

5. W celu skutecznego złożenia zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu, konieczne jest:

a) dodanie produktu do koszyka,

b) prawidłowe wypełnienie przez klienta dostępnego na stronie sklepu internetowego formularza zamówienia zawierającego dane do wysyłki produktu,

c) dokonanie wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy,

d) zaakceptowanie postanowień regulaminu i polityki prywatności oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

6.W celu skutecznego złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, konieczne jest

a) dodanie produktu do koszyka,

b) zalogowanie się do konta,

c) prawidłowe wypełnienie przez klienta dostępnego na stronie sklepu internetowego formularza zamówienia,

d) dokonanie wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy,

e) akceptacja postanowień regulaminu i polityki prywatności,

f) oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

7. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, lub do momentu potwierdzenia przez sprzedawcę skompletowania złożonego przez klienta zamówienia klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na danej stronie internetowej sprzedawcy.

8. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie zamówienia przez klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez sprzedawcę następuje poprzez przesłanie klientowi wiadomości email, zawierające potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, na adres podany przez klienta. Wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy sprzedawcą, a klientem.

9. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości email potwierdzającej wszystkie istotne elementy umowy sprzedaży zgodnie z ust 8 powyżej.

10. Czas realizacji zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wraz z dostawą wynosi od 2 do 3 dni roboczych, liczonych:

a) w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przy odbiorze – od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

b) w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności elektronicznej – od dnia zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowym sprzedawcy.

W przypadku konieczności wyprodukowania towaru według specyfikacji klienta np. pod indywidualny wymiar stopy, czas oczekiwania na produkt wynosi do 25 dni roboczych.

11. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenie złożenia zamówienia przez sprzedawcę.

12. W przypadku braku dostępności zamówionych przez klienta produktów, sprzedający informuje o tym w sklepie Internetowym lub poinformuje o tym klienta, który złożył zamówienie na produkt. W takiej sytuacji klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego produktu albo z całości zamówienia.

13. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta niniejszego Regulaminu i polityki prywatności, co klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia produktu za pośrednictwem sklepu Internetowego.

14. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz zapoznania się przez klienta z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępną w Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

15. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę produktu, podatki, koszty dostawy jest każdorazowo podawana na stronie internetowej formularza zamówienia w trakcie składania zamówienia a potem w potwierdzeniu złożenia zamówienia. Przed finalizacją zamówienia wyświetlane są całkowite koszty, które klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia produktu.

16. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam i płacę ”, klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w koszyku w szczególności w zakresie wyboru produktu, obszaru i sposobu dostarczenia produktu, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

17. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez klienta na przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówienie złożone po kliknięciu zamawiam pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

18. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia produktu w ciągu 7 dni od otrzymania od sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeżeli klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, sprzedawca wezwie klienta do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, informując o tym klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

19. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego produktu (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony produkt. Własność przedmiotu zamówienia przechodzi na własność klienta z chwilą dokonania zapłaty.

20. Świadczenie przez sprzedawcę usług elektronicznych jest nieodpłatne.

21. Buty przygotowane na wymiar lub na indywidualne zamówienie różniące się od oferty standardowej np. z podeszwą gumową, bez kryształków, nie podlegają zwrotowi.

§ 5. CENY PRODUKTÓW

1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych formularza zamówienia wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od produktów i usług (VAT).

2. Ceny produktów podane w sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostarczenia produktu. Koszty dostarczenia zamówionego produktu są każdorazowo podawane w formularzu zamówienia w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę produktu oraz koszty jego dostarczenia. O łącznej kwocie zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, klient informowany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia i w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

3. Informacje o cenie produktu, cechach oraz istotnych właściwościach produktu dostępne są w opisie produktów w sklepie Internetowym i zamieszczone są przy prezentowanym produkcie.

4. Ceny produktów podane na stronach internetowych formularza zamówienia obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem formularza zamówienia i mogą obejmować oferty promocyjne albo dodatkowe rabaty aktualizowane po wpisaniu kodu rabatowego.

5. W przypadku, gdy klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest wskazać w formularzu zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny. Jeśli Klient zażąda faktury VAT zostanie ona wysłana na podany przez niego adres e‑mail.

 

§ 6. SPOSOBY ZAPŁATY CENY ZA ZAMÓWIONY PRODUKT ORAZ OPŁAT ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONEGO PRODUKTU

1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

a. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki [dostępna tylko dla dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polski].

b. Płatności elektroniczne za pośrednictwem spółki PayPro, do której należy serwis Przelewy24.pl.  

PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, opłacony w całości.

c. Płatności przelewem tradycyjnym. 

2. Reklamacje - klient może złożyć reklamację dotyczącą płatności. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z zasadami operatorów płatności.

3. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§ 7. DOSTAWA

 

1. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.

2. Standardowa dostawa produktu ogranicza się do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się za pośrednictwem:

a) Kurier DPD w terminie każdorazowo wskazanym w formularzu zamówienia,

b) Kurier Inpost,

c) Przesyłka paczkomatowa Inpost,

d) Kurier Pocztex (kurier Poczty Polskiej).

3. Dostawy produktu są realizowane w dni powszednie.

4. Koszty dostawy ponosi klient.

6. Koszty dostawy i termin dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opisane są w formularzu zakupu albo formularzu zamówienia.

7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi produkty wolne od wad.

9. Klient zobowiązuje się do odebrania dostarczonego produktu.

 

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) konsument, a także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

Od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub podmiot wskazany w ust 1 lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –od objęcia w posiadanie ostatniego produktu,

3. Konsument lub podmiot wskazany w ust. 1 może odstąpić od umowy informując sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie na adres:

a) Tradycyjnie na adres: Akcesoria do tańca ul. Szyperska 13c/2 61-754 Poznań

b) Elektronicznie na adres korespondencji emailowej: kontakt@akcesoriadotanca.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lub z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. jeśli klient będący konsumentem lub podmiot wskazany w ust 1 złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument lub podmiot wskazany w ust 1 ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli produkt zostanie odesłany przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Akcesoria do tańca ul. Szyperska 13c/2 61-754 Poznań.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu [koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki].

8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub podmiotu wskazanego w ust 1 odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane od niego pieniądze.

9. Pieniądze zostaną zwrócone przez sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył konsument lub podmiot wskazany w ust 1 chyba że podmiot ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub podmiotu wskazanego w ust 1 dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 68 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub podmiotowi wskazanemu w ust 1 w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, że buty przygotowane na wymiar, na indywidualne zamówienie klienta lub różniące się od oferty standardowej np. z podeszwą gumową, bez kryształków, nie podlegają zwrotowi.

§ 9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia klientom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec klientów odpowiedzialność za wady produktu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona przez klienta

a) Tradycyjnie na adres: Akcesoria do tańca ul. Szyperska 13c/2 61-754 Poznań.

b) Elektronicznie na adres korespondencji emailowej: kontakt@akcesoriadotanca.pl

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres email), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie klienta, a także preferowany przez klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć sprzedawcy dowód zakupu produktu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt do Akcesoria do tańca ul. Szyperska 13c/2 61-754 Poznań.

5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, sprzedawca zwróci się do klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 12. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych klientów jest sprzedawca a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności.

2. Informacje o plikach cookies dostępne są w Polityce Prywatności.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem formularza zamówienia albo formularza zakupu zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca realizuje wszelkie prawa klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw klientów wynikających z przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w sklepie Internetowym w zakładce „Regulamin”. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego następuje przez przesłanie klientowi na podany adres poczty elektronicznej wymaganych prawem informacji.

5. O zmianie treści Regulaminu każdy klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w domenie sprzedającego wiadomości o zmianie Regulaminu, nowej wersji Regulaminu a także poprzez wiadomość email.

6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia zamówienia przez klienta.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

8. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.akcesoriadotanca.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 10.12.2021 r. 

9.Załącznikami do Regulaminu są:

Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR1

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl